Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Μαθήματα ελληνικής φιλολογίας 2009-2010

ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN 2009-2010

Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που ισχύει για τους/τις εισαχθέντες/είσες από το ακαδ. έτος 2002-2003 (= φοιτητές/τριες των Α'-ΙΣΤ' εξαμήνων) σημειώνονται στο Πρόγραμμα Mαθημάτων με τη συντομογραφία ν.π. (= νέο πρόγραμμα). Για κάθε ένα διευκρινίζεται στην οικεία θέση εάν προσφέρεται και για τους/τις φοιτητές/τριες παλαιότερων εξαμήνων φοίτησης.
Όπου χρειάζεται, σημειώνονται με τη συντομογραφία π.π. (= παλαιό πρόγραμμα) τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που ισχύει για τους/τις ει-σαχθέντες/είσες πριν από το ακαδ. έτος 2002-2003 (= φοιτητές/τριες του ΙΕ' και παλαιότερων εξαμήνων) και δίνονται οδηγίες για το ακροατήριο που θα πρέπει να επιλέξουν και την ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι/ες φοι-τητές/τριες.


ΠPOΠTYXIAKA MAΘHMATA
XEIMEPINO EΞAMHNO
YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA


AEΦ 101: AΣKHΣEIΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία, Mετρική
1. Σ. Ματθαίος
2. Π. Κοτζιά
3. Κ. Γακοπούλου
4. Κ. Γακοπούλου
5. Τ. Καραδαγλή
6. Α. Σακελλαρίδου
7. Δ. Χρηστίδης


ΑΕΦ 105: AΡΧAΪKH ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Λυρική Ποίηση: Αλκμάν, Στησίχορος, Ίβυκος
Ε. Τσιτσιμπάκου
2. Λυρική ποίηση – Επιγράμματα
Α. Λώλος
3. Λυρική ποίηση
Ι. Καζάζης
4. Ελεγεία, Ίαμβος και Μελική ποίηση
Τ. Καραδαγλή


AEΦ 107*: ΡΗΤΟΡΙΚΗ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Oι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα μπορούν να το παρα-κολουθήσουν με το ακροατήριο του κ. Αλεξίου για το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής (βλ. σ. 77).


ΛΦI 125: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I (3 δ.μ., 5 ECTS)
Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία
1. E. Kυριακίδου
2. Δ. Τσιτσικλή
3. X. Τσίτσιου
4. Β. Φυντίκογλου


ΛΦI 127: EΠOΣ - ΔPAMA (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Terentius, Eunuchus
Λ. Τρομάρας
2. Ovidius, Metamorphoses
Θ. Παπαγγελής
3. Αινειάδα: επική παράδοση και ποιητολογικές επεμβάσεις. Βιβλία 1 και 7 Ε. Κυριακίδης


ΛΦI 129: ΓENIKA ANΘOΛOΓIA - METPIKH (3 δ.μ., 5 ECTS)
Το μάθημα δεν διδάσκεται. Οι φοιτητές/τριες που το χρωστούν μόνον εξετάζονται στην ακό-λουθη ύλη: α) Κείμενο: Sallustius, De Catilinae Coniuratione, 1-16, 20-25, 36.4-39.5, β) Μέτρο: Αινειάδα, 2ο βιβλίο.


ΝΕΦ 201 (ν.π. και π.π.): IΣTOPIA THΣ NEOEΛΛHNIKHΣ ΓPAMMATEIAΣ KAI ΕΙ-ΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Χ. Λ. Καράογλου
Μ. Ιατρού
Κ. Λυκούργου
Σ. Σταυρακοπούλου
Εισαγωγικό μάθημα για την επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας και την ιστορία της, το αντικείμενό της, τους κλάδους της, τις μεθόδους της και τα βοηθήματά της. Ορολογία (γραμ-ματεία, λογοτεχνία, φιλολογία, κτλ.), γνωριμία με τις κύριες κατηγορίες πηγών και βοηθημάτων, εισαγωγή σε προβλήματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας (το ζήτημα των αρχών, οι φάσεις, κτλ.).
Tο μάθημα είναι επιλέξιμο από όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου.


ΝΕΦ 202 (π.π.): IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ* (3 δ.μ., 5 ECTS)
X. Λ. Καράογλου
* Το μάθημα δεν διδάσκεται. Eξετάζονται σε αυτό μόνον φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών.


ΝΕΦ 203 (ν.π.): NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Κ.-Ά. Φραντζή
Α. Τικτοπούλου
Λ. Αραμπατζίδου
Ιστορία της νεοελληνικής ποίησης από το 1789 έως το 1914 και ερμηνεία (ή σχολιασμός) αντιπροσωπευτικών ποιητικών κειμένων.


ΝΕΦ 204 (π.π.): ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ (18ος αι.-1880) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΝΕΦ 203 (ν.π.).


ΝΕΦ 204 (ν.π.): ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1789-1914) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη
M. Μικέ
Κ. Λυκούργου
Ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας από το 1789 έως το 1914 και ερμηνεία (ή σχολια-σμός) αντιπροσωπευτικών πεζών κειμένων.


ΝΕΦ 206 (π.π.): ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι (αρχές - 1880) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΝΕΦ 204 (ν.π.).


ΝΕΦ 208 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟ* (3 δ.μ., 5 ECTS)
Κ. Λυκούργου
* Το μάθημα δεν διδάσκεται. Eξετάζονται σε αυτό μόνον φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών.


ΝΕΦ 209 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ IV (1930 κ.ε.) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΝΕΦ 205 ν.π. Όσοι χρωστούν και το 205 π.π. θα υποβάλουν δήλωση στον διδάσκοντα για να εξετα-στούν σε χωριστά θέματα.


ΝΕΦ 210 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ (1930 κ.ε.) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΝΕΦ 206 ν.π. (εαρινό εξάμηνο). Όσοι χρωστούν και το 207 π.π. θα υποβάλουν δήλωση στον διδά-σκοντα για να εξεταστούν σε χωριστά θέματα.


MΕΦ 221 (ν.π. και π.π.): IΣTOPIA THΣ MEΣAIΩNIKHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓPAMMA-TEIAΣ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ MEΣAIΩNIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Β. Κατσαρός
Μ. Αυγερινού-Τζιώγα
Στόχος του μαθήματος είναι η παράλληλη προσέγγιση της ιστορίας της βυζαντινής γραμμα-τείας (μέσα και από τα κείμενα), της βασικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων της επιστήμης της βυζαντινολογίας.
Tο μάθημα είναι επιλέξιμο από όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως εξαμήνου.


ΓΣΓ 228 (ν.π. και π.π.): ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙ-ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Ε. Τσιριμώκου
Ι. Ναούμ
Mε αφετηρία τις θεωρίες της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα (προϋποτίθεται η γνώση του περι-εχομένου του ΓΣΓ 231) εξετάζεται η προϊστορία τους: από την αρχαιότητα (Ποιητική, Pητορική), αλλά και από τη φιλοσοφική αισθητική και την ιστορία των ιδεών στην Eυρώπη του 18ου και του 19ου αιώνα (Διαφωτισμός, Pομαντισμός, Θετικισμός). Έμφαση δίνεται στο κοινωνικό και οικο-νομικό πλαίσιο (Bιομηχανική Eπανάσταση).
Tο μάθημα είναι επιλέξιμο και από φοιτητές/τριες παλαιότερων εξαμήνων που χρωστούν το ΓΣΓ 228 π.π.


ΘΕΛ 231 (π.π.): ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΓΣΓ 231 (εαρινού εξαμήνου).


ΘΕΑ 235 (π.π.): ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ* (3 δ.μ., 5 ECTS)
Ο/Η εξεταστής/τρια του μαθήματος θα ανακοινωθεί εντός του χειμερινού εξαμήνου.
*Το μάθημα δεν διδάσκεται. Εξετάζονται σε αυτό μόνον φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών.


ΓΛΩ 301: ΓENIKH ΓΛΩΣΣOΛOΓIA I: ΓENIKA XAPAKTHPIΣTIKA THΣ ΓΛΩΣ-ΣAΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Α. Ρεβυθιάδου
Δ. Παπαδοπούλου
Μ. Θεοδωροπούλου
Γ. Βελούδης


ΓΛΩ 302: IΣTOPIA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ I: ΠPOEΛΛHNIKH EΩΣ EΛ-ΛHNIΣTIKH KOINH (3 δ.μ., 5 ECTS)
M. Καραλή
Μ. Κουτίτα-Καïμάκη (2 τμήματα)
Προελληνική: προβλήματα σχετικά με τον χαρακτήρα της προελληνικής γλώσσας. Μυκη-ναϊκή και στοιχεία της Γραμμικής B. Aλφάβητο: προέλευση, διαμόρφωση, πρώτες επιγραφές σε αλφάβητο. Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι. Λογοτεχνικές γλώσσες. Eλληνιστική κοινή: δημιουργία, επιδράσεις (από και σε άλλες γλώσσες), χαρακτηριστικά.

KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA
MAΘHMATA EIΔIKEYΣHΣ
TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN
ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα ΑΕΦ 144 μπορούν να επιλέξουν αντ’ αυτού το μάθημα ΑΕΦ 158, το οποίο θα τους πιστωθεί ως ΑΕΦ 144, με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο του κωδικού του ν.π. δεν συμπίπτει με γνωστικό αντικείμενο που είχαν παρακολουθήσει σε οποιονδήποτε διαφορετικό κωδικό του π.π.
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα ΛΦΙ 164 μπορούν να επιλέξουν αντ’ αυτού το μάθημα ΛΦΙ 175, το οποίο θα τους πιστωθεί ως ΛΦΙ 164.
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν κάποιο από τα μαθήματα ΑΕΦ 145-151 και ΛΦΙ 165-167 του π.π. μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα ΑΕΦ 145-159 και ΛΦΙ 165-175 του ν.π., που υποκαθιστούν τους παλαιούς κωδικούς, με την προϋπό-θεση ότι το γνωστικό αντικείμενο του κωδικού του ν.π. δεν συμπίπτει με γνωστικό αντικείμενο που είχαν παρακολουθήσει σε οποιονδήποτε διαφορετικό κωδικό του π.π.
ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν κάποιος έχει ήδη κατοχυρώσει μάθημα σε κάποιον από τους κωδικούς ΑΕΦ 145, 146, 147 και ΛΦΙ 165 του π.π. δεν μπορεί να επιλέξει τον ίδιο κωδικό του ν.π. με το αιτιολογικό ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο.
Οι φοιτητές/τριες του Ε΄ εξαμήνου: μπορούν να επιλέξουν μόνον ένα από τα φροντιστηριακά μαθήματα του Τομέα (ΑΕΦ 142, ΑΕΦ 144, ΛΦΙ 163, ΛΦΙ 164)· δεν μπορούν να επιλέξουν το Ευθύ-Αντίστροφο (ΑΕΦ 141, ΛΦΙ 161) ούτε το ΑΕΦ 143.


AEΦ 141: APXAIA EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA (εξέταση ευθύ και αντίστροφο) (3 δ.μ., 6 ECTS)
Aντίστροφο
1. Μ. Ανδρόνικου
2. Α. Σακελλαρίδου
Το μάθημα είναι επιλέξιμο μόνον από φοιτητές/τριες του Ζ' και μεγαλυτέρων εξαμήνων.
AEΦ 142: ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Πίνδαρος: Επιλογή επινίκων
Ι. Καζάζης
2. Παρμενίδης
Θ. Κουρεμένος
3. Ησίοδος
Χ. Τσαγγάλης
AEΦ 143: APXAIA EΛΛHNIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορική) (3 δ.μ., 10 ECTS)
1. Πίνδαρος, Ὀλυμπιόνικος Α’
Δ. Ιακώβ
Το μάθημα είναι επιλέξιμο μόνον από φοιτητές/τριες του Ζ' και μεγαλυτέρων εξαμήνων.
AEΦ 144: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Διογένης Λαέρτιος
Π. Κοτζιά
2. Αρχαία ιατρική επιστημονική επιστολογραφία
Δ. Ιακώβ
3. Αρχαία ιατρική επιστημονική επιστολογραφία
Αι. Μαυρουδής
4. Ξενοφών Εφέσιος, Ἐφεσιακά
Μ. Πλαστήρα
ΑΕΦ 146: ΚΩΜΩΔΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Αριστοφάνης, Βάτραχοι
Ι. Τζιφόπουλος
AEΦ 151: KPITIKH TΩN KEIMENΩN (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Eισαγωγή στην κριτική των κειμένων
Δ. Xρηστίδης
ΑΕΦ 153: ΕΠΟΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Πολεμικές σκηνές στην Ἰλιάδα
Π. Κυριάκου
ΑΕΦ 158: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Κλαύδιος Πτολεμαίος, Μαθηματικῆς συντάξεως Α΄ και Γ΄
Θ. Κουρεμένος
ΑΕΦ 159: ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Βακχυλίδης
Π. Κυριάκου
ΛΦI 161: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Aντίστροφο - Eυθύ
Ε. Καρακάσης
Το μάθημα είναι επιλέξιμο μόνον από φοιτητές/τριες του Ζ' και μεγαλυτέρων εξαμήνων.
ΛΦI 162: ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορική) (3 δ.μ., 10 ECTS)
1. Kείμενα από την εξεταστέα ύλη
Δ. Νικήτας
ΛΦI 163: ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Vergilius, Aeneis 7-12
Ε. Κυριακίδης
2. Λατινική Ελεγεία
Ε. Κυριακίδου
3. Epyllia Latina
B. Φυντίκογλου
ΛΦI 164: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Apuleius, Metamorphoses: η ιστορία του Έρωτα και της Ψυχής (4.28-6.24)
Δ. Τσιτσικλή
2. Ένθετες αφηγήσεις στις Μεταμορφώσεις του Απουλήιου
Σ. Φραγκουλίδης
ΛΦΙ 166: ΡΗΤΟΡΙΚΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Cicero, Rhetorica (επιλογή κειμένων)
Χ. Τσίτσιου
ΛΦΙ 175: ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Ανθολόγιο Νεωτερικής Ποίησης
Θ. Παπαγγελής


TOMEAΣ M.N.E.Σ.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 θα επιλέξουν τα μαθήματα ειδίκευσης βάσει της αντιστοίχισης των μαθημάτων του ν.π. με εκείνα του π.π., όπως δηλώνεται σε κάθε κωδικό.


ΝΕΦ 240 [ν.π. και π.π.]: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙ-ΜΕΝΑ* (3 δ.μ., 6 ECTS)
Δ. Σολωμός. Ποιήματα και πεζά
Γ. Κεχαγιόγλου
* Διδασκόμενο τμήμα του υποχρεωτικού καταλόγου κειμένων (βλ. σ.33-34): για φοιτη-τές/τριες 5ου εξαμήνου και μεγαλυτέρων.
Στο πλαίσιο των 37 υποχρεωτικών κειμένων/εκδόσεων (βλ. σχετικό κατάλογο Οδηγού Σπου-δών), που συναποτελούν, μαζί με την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, την πάγια ύλη του πτυχιακού μαθήματος ειδίκευσης της ΝΕΦ, θα διδαχθεί το ποιητικό και πεζογραφικό έργο του Δ. Σολωμού. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: βιβλιογραφική, εκδοτική και κριτική ενημέρωση, παρα-κολούθηση της σολωμικής παραγωγής από τη νεανική νεοκλασικιστική ώς την ώριμη ρομαντική παραγωγή, και ερμηνευτικές προσεγγίσεις όσο γίνεται περισσότερων σολωμικών κειμένων. Τελι-κή εξέταση: προφορική, στην αρχή ή στο τέλος των εξεταστικών περιόδων.


ΝΕΦ 244 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙV (1830-1880) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 253 π.π.]
Εμμανουήλ Ροΐδης
Γ. Κεχαγιόγλου
Παρουσίαση της προσωπικότητας και του συνόλου του συγγραφικού έργου (πεζογραφικού, κριτικού και δοκιμιακού-φιλολογικού) του Εμμ. Ροΐδη, με ξεκαθάρισμα των κειμένων που του ανήκουν από τα κείμενα που του αποδόθηκαν αδικαιολόγητα. Επιμονή στη συμβολή του συγγρα-
φέα στον διηγηματογραφικό και μυθιστορηματικό πλουτισμό και την εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 19ου αι., καθώς και στη σημασία του για τις κριτικές και γλωσσικές διαμάχες της εποχής του. Σύντομη επισκόπηση των νεότερων και σύγχρονων φιλολογικών και άλλων προσλήψεων και προσεγγίσεων του έργου του ή του παραδείγματός του. Τελική εξέταση: προφο-ρική, στην αρχή ή στο τέλος των εξεταστικών περιόδων.


ΝΕΦ 247 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙΙ (1944-1974) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 452 π.π.]
Η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη
Α. Τικτοπούλου
Το μάθημα εξετάζει το ποιητικό έργο του Οδ. Ελύτη με βάση μια εκτενή και αντιπρο-σωπευτική ανθολόγησή του, την επιλεκτική συνανάγνωση του δοκιμιακού και του εικαστικού του έργου καθώς και ποιητικών και κριτικών κειμένων άλλων δημιουργών, που βρίσκονται σε συνάφεια.


ΝΕΦ 249 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ I (αρχές-1669) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 243 π.π.]
Μαρίνος Φαλιέρος και η ποικιλία των ειδών
Σ. Σταυρακοπούλου
Στα έργα του κρητικού ποιητή Μαρίνου Φαλιέρου (±1395-1474) εντοπίζονται ειδολογικά χαρακτηριστικά τα οποία θα διερευνηθούν προκειμένου να καθοριστεί η σχέση τους με έργα της βυζαντινής δημώδους και της δυτικής λογοτεχνίας. Θα εξετασθούν τα ακόλουθα: Ιστορία και Όνειρο, Ερωτικόν Ενύπνιον, Ρίμα παρηγορητική, Λόγοι Διδακτικοί, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού. Θα γίνει, επίσης, λόγος για την ανώνυμη Ριμάδα κόρης και νιου, που συσχετίζεται από τους μελετητές με το Ιστορία και Όνειρο.


ΝΕΦ 255 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ Ι (αρχές-1914) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 247 π.π.]
Αισθητισμός
Λ. Αραμπατζίδου
Αισθητισμός, παρακμή (décadence), τέλος του αιώνα (fin-de-siècle): όροι ισοδύναμοι όλοι στη δήλωση ενός κινήματος πρωτοπορίας (τέλος 19ου-αρχές 20ού αιώνα), που διαλέχθηκε απο-τελεσματικά με την έννοια της νεοτερικότητας, πραγματεύθηκε την αίσθηση επικείμενης απώλει-ας ως υπόσχεση μελλοντικής ευτυχίας και επικύρωσε τη διαπραγμάτευση των αξιών ως λόγο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο επιστημονικό/βιομηχανικό και το λογοτεχνικό επιχείρημα. Το μά-θημα παρουσιάζει το κίνημα μέσα από τα κείμενα και τα πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ευρω-παϊκή και τη νεοελληνική φυσιογνωμία του. Η μελέτη εκκινεί από τον ορισμό του κινήματος και τις συγκλίσεις ή αποκλίσεις που προσδιορίζουν ειδοποιούς διαφορές, για να εμβαθύνει στις θεμα-τικές και την εκφορά του λόγου όπου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκλεκτικές συγγένειες. Η πα-ράλληλη αναφορά στην ιστορική και πολιτική συγκυρία αποβλέπει στην ανάδειξη του παράγοντα που συνέχει την πολυπολιτισμικότητα του κινήματος.


ΝΕΦ 260 (ν.π.): EIΔIKA ΘEMATA NEOEΛΛHNIKHΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙV (ΣΕΜΙ-ΝΑΡΙΟ) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 449 π.π.]
Το όνειρο στη νεοελληνική ποίηση
Μ. Ιατρού
Παρακολουθείται το θέμα του ονείρου και της οπτασίας στην ενδοκειμενική λειτουργία τους από τον Χριστιανόπουλο μέχρι και τους υπερρεαλιστές. Το θέμα επίσης εξετάζεται α) σε σχέση
με τις εκάστοτε ονειρικές θεωρίες και β) σε σχέση με τα κυρίαρχα λογοτεχνικά ρεύματα και τα σημάδια τους στον ονειρικό λόγο, με έμφαση στις μεταβατικές φάσεις.


ΝΕΦ 263 (ν.π.) : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛ-ΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙI (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) (3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΝΕΦ 250 π.π..]
Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνικής κριτικής
Χ. Λ. Καράογλου
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η ιδεολογική υποδομή του νέου ελληνισμού.~ Ο όρος λογοτεχνική κριτική: ιστορία και νόημα.
Ι. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ: 1. Κριτικές και αισθητικές θεωρίες στην Ευρώπη στα χρόνια του Διαφωτισμού και του ρομαντισμού. ~ Η υποκειμενικότητα της αισθητικής κρίσης σε Ευρωπαίους αισθητικούς φιλοσόφους (Καντ, Χέρντερ κ.ά.). ~ Βασικές αρ-χές και εκπρόσωποι της ρομαντικής κριτικής θεωρίας. ~ 2. Αφετηρία της νεοελληνικής λογοτε-χνικής κριτικής: Έργα ρητορικής στα χρόνια του Διαφωτισμού (Σκούφος, Δαμοδός, Βάμβας, του Βαρδαλάχος.~ Μετρική (Μεγδάνης κ.ά.) ~ Το γλωσσικό ~ Κείμενα: α) Κοραής, «Προλεγόμενα […]: ο όρος μυθιστορία και τα χαρακτηριστικά του νέου είδους, του μυθιστορήματος· β) Κ. Οκο-νόμος, Εισαγωγή στη μετάφραση του Φιλάργυρου του Μολιέρου: η έννοια της «εθνικής» κωμω-δίας· γ) «Διάλογος» του Σολωμού: γλωσσικό και ποιητική. ~ 3. Η κριτική στα χρόνια του ρομα-ντισμού: α) Οι κρίσεις των πανεπιστημιακών ποιητικών διαγωνισμών. β) Η διαμάχη Ζαμπέλιου και Πολυλά. γ) Η υποδοχή του ξένου –ιδίως του γαλλικού– μυθιστορήματος.
ΙΙ. Ο ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ. 1. Η θεωρία του Taine.~ Η κοινωνική ευθύνη του καλλιτέχνη και το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη». ~ 2. Η αντίθεση θετικισμού και ιδεαλισμού από αφορμή τη μετά-φραση της Νανάς του Ζολά.~ Η διαμάχη Ροΐδη και Βλάχου.
ΙΙΙ. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1880. 1. Η συμβολή του Ν. Γ. Πολίτη και του περ. Εστία στην ανακάλυψη του εξωαστικού χώρου. Η ηθογραφική στροφή στη λογοτεχνία και στο θέατρο. ~ 2. Ο «ιψενογερμανισμός» και το ζήτημα της «ελληνικότητας». Τα περιοδικά Τέχνη και Διόνυσος. ~
Κριτικά κείμενα των Κ. Παλαμά, Γρ. Ξενόπουλου, Π. Νιρβάνα, Κ. Χατζόπουλου κ.ά.
IV. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (Από τις αρχές του 20ού αι. κ.ε.): 1. Διεθνείς τάσεις (Ρώσοι φορμαλιστές, «Νέα Κριτική» - Ψυχανάλυση – Μαρξισμός). ~ 2. Η κριτική στην Ελλάδα: α) Ιδεαλισμός και «ιμπρεσσιονιστική» κριτική (Γιάννης Αποστολάκης και Φώτος Πολίτης, Τέλλος Άγρας, Κλέων Παράσχος κ.ά.).~ β) Η ψυχανάλυση, ψυχανάλυση και μαρξισμός (Ν. Κάλας). ~ γ) Η μαρξιστική κριτική στην Ελλάδα Ιστορία, θεωρία και εφαρμογές της Νεοελ-ληνικής Μετρικής (τέλη του 18ου αιώνα έως το 1930).


ΜΕΦ 274 (ν.π.): ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΖΟ-ΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΜΕΦ 262 π.π.]
Μελέτη της γλώσσας και των αφηγηματικών τεχνικών των ιστορικών κειμέ-νων του 13ου αιώνα
Μ. Αυγερινού-Τζιώγα


ΜΕΦ 278 (ν.π.): ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΜΕΦ 264 π.π.]
Προβλήματα κριτικής και εκδόσεων των κειμένων
Β. Κατσαρός
1. Έκταση και όρια, υλικά και όργανα γραφής, μορφή του χειρογράφου, γραφή και είδη της, αντιγραφή του χειρογράφου και ανάγνωσή του (συντομογραφίες, συμπλέγματα και σύμβολα - σφάλματα των αντιγραφέων), περιγραφή του χειρογράφου, στοιχεία κριτικής του κειμένου.
2. Άσκηση στην ανάγνωση των κειμένων σε μικρογράμματη γραφή και στην αναγνώριση των διάφορων τύπων της.


ΓΣΓ 283 (ν.π.): ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΓΣΓ 277 π.π.]
ΠΔ 407


ΓΣΓ 285 (ν.π.): ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΓΣΓ 280 π.π.]
Λογοτεχνία του Διαφωτισμού
Ε. Τσιριμώκου
Ορισμός της λογοτεχνίας στην εποχή των γαλλικών Φώτων. Επίλεκτα λογοτεχνικά γένη, μείζονα και ήσσονα. Διαμόρφωση των «Καλών Γραμμάτων» (Belles Lettres) μαζί με την ορθολογική αντίληψη περί τεχνών και επιστημών που ασπάζεται ο Διαφωτισμός. Η λογοτεχνία και η ιστορία ως θεσμικοί παράγοντες συλλογικής συνείδησης στη νεότερη Ευρώπη. Συσχέτιση του ελληνικού με τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό.


ΓΣΓ 286 (ν.π.): ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΙ
(3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΓΣΓ 284 π.π.]
Μοντερνισμός
Μ. Χρυσανθόπουλος
Aντικείμενο του μαθήματος η εμφάνιση του μοντερνισμού στην ευρωπαϊκή γραμματεία, και ειδικότερα στην ελληνική, κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Eξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι σχέσεις με τον ρομαντισμό και τον ρεαλισμό/νατουραλισμό, η κατασκευή του υποκειμένου, ο ρό-λος της τεχνολογίας, η λειτουργία της πόλης.


ΓΣΓ 292 (ν.π.): ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΛΥ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Βαλκανική ποίηση από μετάφραση (19ος-20ός αι.)
Κ.-Ά. Φραντζή
Προϋπόθεση για να διερευνηθούν ερωτήματα όπως η ύπαρξη ή μη κοινής βαλκανικής ταυτό-τητας είναι η γνώση της πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με την ποίηση των Βαλκάνιων μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του 19ου και του 20ού αιώνα. Θα μελετηθούν από μετάφραση επιλεγμένα ποιήματα ποιητών από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Ρουμανία και τη Σερβία.


TOMEAΣ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ

ΓΛΩ 341: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γ. Παπαναστασίου


ΓΛΩ 344: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 6ECTS)
Γ. Βελούδης
Πέρα από τις λογικότερες, μαθηματικές, πλευρές της ανθρώπινης νόησης (πβ. ΓΛΩ 355) είναι ενσωματωμένες και μπορούν να ανιχνευθούν στις γλωσσικές μας εκφράσεις και πλευρές της κοινής μας εμπειρίας, της αντίληψης και κατηγοριοποίησης του κόσμου που μας περιβάλλει. Σ’ αυτά τα ίχνη οδηγεί το μάθημα, ενεργοποιώντας με τη βοήθεια της ‘γνωσιακής προσέγγισης’ το δεύτερο, και παραγνωρισμένο, όρο του γνωστού χαρακτηρισμού έλλογον όν για τον άνθρωπο.


ΓΛΩ 348: ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 8 ECTS)
Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Εισαγωγή στη νεοελληνική λεξικολογία: νεολογία, δανεισμός, παραγωγή, σύνθεση.


ΓΛΩ 351: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (3 δ.μ., 7 ECTS)
Δ. Κουτσογιάννης
Παρουσίαση και συζήτηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών που αφορούν στη δι-δασκαλία των γλωσσών, με έμφαση στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και στην εκπαίδευση στο γραμματισμό. Ανάλυση διεθνών τάσεων στη γλωσσική διδασκαλία, κριτική προσέγγιση των εν χρήσει διδακτικών εγχειριδίων και βοηθημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής στην υποχρε-ωτική εκπαίδευση και κατασκευή διδακτικού υλικού.


ΓΛΩ 365: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι (3 δ.μ., 7 ECTS)
Σ.Τσοχατζίδης
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της αναλυτικής φιλοσοφίας της γλώσσας, με αναφορά σε ζητή-ματα τριών τύπων θεωριών σημασίας (αληθειακών, προθετικών, πραξιακών) που έχουν αναπτυ-χθεί στο πλαίσιό της.


ΓΛΩ 372: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μ. Σταύρου-Σηφάκη
Θα συζητηθούν οι θεμελιώδεις έννοιες συντακτικής ανάλυσης κατά το πρότυπο των Αρχών και Παραμέτρων (Chomsky 1986), όπως οι θεωρίες του Χ΄, θεωρία θεματικών ρόλων και Πτώσης.


ΓΛΩ 375: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μ. Καραλή
Ιστορική εξέλιξη μορφημάτων της αρχαίας ελληνικής από την ινδοευρωπαϊκή έως την ελλη-νιστική εποχή.


ΓΛΩ 385: ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (3 δ.μ., 7 ECTS)
Δ. Κυριαζής
Συνοπτική παρουσίαση (διαχρονική/συγχρονική), διάλεκτοι και σχηματισμός κοινών των επιμέρους βαλκανικών γλωσσών· σχέσεις με την ελληνική και βαθμός συμμετοχής τους στη βαλκανική Sprachbund.


ΓΛΩ 386 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μ. Σταύρου –Σηφάκη
Στη βάση γλωσσικού υλικού που θα συλλεγεί θα συζητηθούν θέματα που αφορούν κυρίως τη σειρά των όρων στην πρόταση (υποκείμενο-ρήμα, ρήμα-αντικείμενο (υποκείμενο)) και στην ονοματική φράση (επίθετο-ουσιαστικό, ουσιαστικό-γενική), την κατανομή και τις ερμηνευτικές συνέπειες των εγκλιτικών αντωνυμιών, την κατανομή του οριστικού άρθρου και την ερμηνεία της ονοματικής φράσης με ή χωρίς το (οριστικό) άρθρο.


ΓΛΩ 389: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μ. Θεοδωροπούλου
Με επίκεντρο την ανάπτυξη της γλώσσας από το παιδί σε φωνολογικό, γραμματικό, σημασιο-λογικό, πραγματολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο, παρουσιάζονται τόσο οι απόψεις που υπο-στηρίζουν την ύπαρξη ενός έμφυτου μηχανισμού απόκτησης της γλώσσας όσο και οι απόψεις που υποστηρίζουν τη σταδιακή οικοδόμησή της, ενταγμένη στη γενικότερη κοινωνική και ψυχο-λογική ανάπτυξη του παιδιού.


ΓΛΩ 395: ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ (3 δ.μ., 7 ECTS)
Θ. Παυλίδου
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας, και ειδικότερα τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της γλώσσας και της γλωσσικής διεπίδρασης, βάσει των οποίων οι γυναίκες (και γενικότερα, οι κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες) αποκλείονται από το πεδίο των συμβολικών αναπαραστάσεων και τη συγκρότησή του, ή προβάλλονται από την οπτική γωνία της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας. Απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η αντίσταση σε αυτούς τους μηχανισμούς.


ΓΛΩ 396: ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Α. Ρεβυθιάδου
Εισαγωγή στα φθογγικά συστήματα των φυσικών γλωσσών. Περιγραφή και εξέταση της ανα-τομίας και φυσιολογίας της ανθρώπινης ομιλίας, μελέτη και ανάλυση φωνολογικών διαδικασιών, συλλαβικής δομής, μετρικών και προσωδιακών χαρακτηριστικών λέξεων και φράσεων. Συγκρι-τική μελέτη φωνολογικών συστημάτων της ελληνικής με τις διαλέκτους της και αλλά και άλλες γλώσσες. Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των φυσικών γλωσσών εξετάζονται μέσα από τη θεω-ρητική σκοπιά της Γενετικής Γλωσσολογίας. Έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του αναλυτικού πνεύματος, οι οποίες θα οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση της δομής των φυσι-κών γλωσσών.


.....................................................................................

EAPINO EΞAMHNO
YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA


AEΦ 102: OMHPIKO EΠOΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Ὀδύσσεια, Ἀλκίνου Ἀπόλογοι: τεχνικά ζητήματα της «προφορικής ποίη-σης» και ομηρική ιδεολογία
Ι. Καζάζης
2. Ὀδύσσεια (κ και λ)
Μ. Πλαστήρα
3. Ἰλιάς (επιλογές)
Α. Ρεγκάκος


AEΦ 103: IΣTOPIOΓPAΦIA - ΡΗΤΟΡΙΚΗ (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Ηρόδοτος, 1ο βιβλίο
Μ. Πλαστήρα
2. Θουκυδίδης – Ισοκράτης (επιλογές)
Ε. Αλεξίου
3. Θουκυδίδης
Α. Ρεγκάκος


AEΦ 104: TPAΓΩΔIA (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Ευριπίδης, Μήδεια
Ε. Σιστάκου
2. Ευριπίδης, Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις
Π. Κυριάκου
3. Αισχύλος, Ἀγαμέμνων
Ε. Τσιτσιμπάκου
4. Σοφοκλής, Ἠλέκτρα
Τ. Καραδαγλή
5. Ευριπίδης, Ἑλένη
Μ. Ανδρόνικου


AEΦ 106: ΦIΛOΣOΦIA (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Aριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά Α΄
Π. Kοτζιά
2. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία
Θ. Κουρεμένος


ΛΦI 126: ΛATINIKH ΠEZOΓPAΦIA I (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Caesar, Commentarii (επιλογή κειμένων)
Χ. Τσίτσιου
2. Livius (επιλογή)
Ε. Κυριακίδου
3. Cicero, Epistulae
Δ. Τσιτσικλή


ΛΦI 128: ΛYPIKH ΠOIHΣH - EΛEΓEIA - EΠIΓPAMMA - ΣATIPA (3 δ.μ., 5 ECTS)
1. Catullus, Carmina
E. Καρακάσης
2. Horatius, Carmina
Δ. Νικήτας
3. Iuvenalis
Σ. Φραγκουλίδης


ΝΕΦ 202 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΠEZOΓPAΦIA KAI ΘEATPO (αρχές - 1789) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Γ. Κεχαγιόγλου
Παράδοση (για φοιτητές 2ου εξαμήνου και μεγαλυτέρων).
Διδάσκεται η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές έως τα χρόνια της Γαλ-λικής Eπανάστασης και την ακμή του Nεοελληνικού Διαφωτισμού· βάση μελέτης τα αντίστοιχα κεφάλαια μιας από τις αναγνωρισμένες Iστορίες της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας (π.χ. στους φοιτη-τές έχει διανεμηθεί από το 1ο εξάμηνο σπουδών η INEΛ του Λ. Πολίτη).
Διδάσκεται, επίσης, επιλογή έμμετρων και πεζών κειμένων της ίδιας περιόδου, με βάση τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Ποιητικής Aνθολογίας του Λ. Πολίτη (ελπίζεται να διανεμηθεί δω-ρεάν) και την Πεζογραφική Aνθολογία του Γ. Kεχαγιόγλου (ελπίζεται να διανεμηθεί δωρεάν).
Oι φοιτητές χρειάζεται να έχουν απαραίτητα σε κάθε μάθημα τα παραπάνω βοηθήματα. Δια-δικτυακές ή φωτοτυπημένες ειδικές οδηγίες (ύλης, βιβλιογραφίας, τρόπου εξέτασης κτλ.) παρέ-χονται από κάθε διδάσκοντα χωριστά.
Aριθμός φοιτητών: αντίστοιχος με την αλφαβητική κατανομή τους κατά διδάσκοντα (βλ. Oδηγό Σπουδών Tμήματος, καθώς και Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Τελική εξέταση: προφορική, στην αρχή ή στο τέλος των εξεταστικών περιόδων.
Κ. Πηδώνια
Σ. Σταυρακοπούλου
Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τα υστερομεσαιωνικά χρόνια έως τη Γαλλική Επανάσταση και ερμηνεία (ή σχολιασμός) αντιπροσωπευτικών πεζών κειμένων. Η νεοελληνική ποιητική, πεζογραφική και θεατρική (στα δυτικοκρατούμενα μέρη) παραγωγή παρουσιάζεται μέσα στα ιστορικά, γραμματειακά και τεχνοτροπικά συμφραζόμενα της εποχής από τον 11ο- 12ο αι. (επική μυθιστορία, ερωτική και περιπετειώδης μυθιστορία, ηθικοδιδακτική και σατιρική ποίη-ση, χρονικά και ιστοριογραφία κτλ.), ώς την Αναγέννηση και το Μπαρόκ (ιδιαίτερα στην Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο, Επτάνησα κτλ., αλλά και στον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό και τη Βενετία) και τον Διαφωτισμό (τόσο στα δυτικοκρατούμενα και στα τουρκοκρατούμενα μέρη του ελληνισμού, όσο και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες). Θα χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα από κείμενα των περιόδων αυτών, με βάση προσιτές στο εμπόριο ποιητικές και πεζογραφικές Ανθολογίες.


ΝΕΦ 203 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ι (αρχές - 17ος αιώνας) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα παρακολουθήσουν το ΝΕΦ 202 ν.π., στου οποίου την ύλη και θα εξεταστούν.


ΝΕΦ 205 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΙΙΙ (1880-1930) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΝΕΦ 205 ν.π. Όσοι χρωστούν και το 209 π.π. θα υποβάλουν δήλωση στον διδάσκοντα για να εξετα-στούν σε χωριστά θέματα.


ΝΕΦ 205 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-σήμερα) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Φ. Αμπατζοπούλου
Κ.-Ά. Φραντζή
Λ. Αραμπατζίδου
Tο μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη νεοελληνική ποίηση από το 1914 μέχρι τις μέρες μας, και αποσκοπεί σε μια πρώτη παρουσίαση και γνωριμία με το έργο των πιο σημαντικών ποιη-τών που έζησαν και πρωτοεμφανίστηκαν στο διάστημα αυτό. Σε κάθε διδακτική ενότητα θα εξε-τάζονται ποιητές και κείμενά τους, με έμφαση σε ζητήματα μορφής, ενώ παράλληλα θα επιχει-ρείται η τοποθέτησή τους στο ιστορικό πλαίσιο της σύγχρονης Eλλάδας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα τόσο για την ποιητική παρα-γωγή της περιόδου, όσο και για τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες έζησαν και έγραψαν οι ποιητές, καθώς επίσης και για τους λογοτεχνικούς θεσμούς: γενιές, σχο-λές, ρεύματα, κινήματα, λογοτεχνικά περιοδικά.


ΝΕΦ 206 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1914-σήμερα) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη
Μ. Μικέ
Κ. Λυκούργου
Ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας από το 1914 έως σήμερα και ερμηνεία (ή σχολιασμός) αντιπροσωπευτικών πεζών κειμένων. Επιβιώσεις της ηθογραφίας, συμβολιστικές εξάρσεις, ρεα-λιστικές παγιώσεις και νεωτερικές κατακτήσεις συνθέτουν, ως ένα μεγάλο βαθμό, την εικόνα της πεζογραφικής παραγωγής της περιόδου. Θα χρησιμοποιηθούν κείμενα (ή αποσπάσματα κειμέ-νων) με βάση προσιτές εκδόσεις.


ΝΕΦ 207 (π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (1880-1930) (3 δ.μ., 5 ECTS)
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΝΕΦ 206 ν.π. Όσοι χρωστούν και το 210 π.π. θα υποβάλουν δήλωση στον διδάσκοντα για να εξετα-στούν σε χωριστά θέματα.


ΜΕΦ 222 (π.π.): ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Το μάθημα δεν διδάσκεται. Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΜΕΦ 222 ν.π. και θα εξεταστούν στην ύλη του ΜΕΦ 222 ν.π. (Πεζο-γραφία).


ΜΕΦ 222 (ν.π.): ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Β. Κατσαρός
Μ. Αυγερινού-Τζιώγα


ΜΕΦ 223 (π.π.): ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Το μάθημα δεν διδάσκεται. Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα θα επιλέξουν το ΜΕΦ 222 ν.π. και θα εξεταστούν στην ύλη του ΜΕΦ 222 ν.π. (Ποίηση).


ΓΣΓ 231 (ν.π.): ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Μ. Πεχλιβάνος
Ι. Ναούμ
Eισαγωγική επισκόπηση συγχρόνων θεωριών της λογοτεχνίας: ο ρωσικός φορμαλισμός, το γλωσσολογικό πρότυπο και οι εφαρμογές του, ο δομισμός, η σημειωτική, η αφηγηματολογία, η ερμηνευτική, η θεωρία της πρόσληψης και η σχολή της Κωνσταντίας, η αποδόμηση.


ΓΛΩ 303: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Γ. Παπαναστασίου (2 τμήματα)
Γ. Γιαννάκης (εφόσον διοριστεί εγκαίρως)


ΓΛΩ 304: ΓENIKH ΓΛΩΣΣOΛOΓIA II: EΠIΠEΔA ΓΛΩΣΣIKHΣ ANAΛYΣHΣ (3 δ.μ., 5 ECTS)
Μ. Θεοδωροπούλου
Α. Ρεβυθιάδου
Δ. Παπαδοπούλου
Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Στόχος του μαθήματος είναι η διεξοδικότερη εξέταση, αλλά και εφαρμογή, της γλωσσικής περιγραφής με τη βοήθεια των εννοιών και των αρχών που εισήχθησαν στη Γενική Γλωσσολογία I. H εξέταση αυτή έχει ως αφετηρία τη φωνητική πραγμάτωση της γλώσσας, συνεχίζει με τα γλωσσικά υποσυστήματα (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία), για να καταλήξει στην πραγματολογική προσέγγιση της γλώσσας και να θέσει εκ νέου το ζήτημα του προσδιορι-σμού του αντικειμένου και των μεθόδων της γλωσσολογίας. Το μάθημα προϋποθέτει τη Γενική Γλωσσολογία Ι.


ΓΛΩ 305: IΣTOPIA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ II: MEΣAIΩNIKH - NEA EΛ-ΛHNIKH (3 δ.μ., 5 ECTS)
Δ. Κυριαζής (2 τμήματα)

KAT’ EΠIΛOΓHN YΠOXPEΩTIKA MAΘHMATA
MAΘHMATA EIΔIKEYΣHΣ
TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN
ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα ΑΕΦ 144 μπορούν να επιλέξουν αντ’ αυτού ένα από τα μαθήματα ΑΕΦ 147, 157, 158, 160, το οποίο θα τους πιστω-θεί ως ΑΕΦ 144, με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο του κωδικού του ν.π. δεν συμ-πίπτει με γνωστικό αντικείμενο που είχαν παρακολουθήσει σε οποιονδήποτε διαφορετικό κωδικό του π.π.
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν το μάθημα ΛΦΙ 164 μπορούν να επιλέξουν αντ’ αυτού ένα από τα ΛΦΙ 168, 175, 176, το οποίο θα τους πιστωθεί ως ΛΦΙ 164.
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 που χρωστούν ακόμη κάποιο από τα μαθήματα ΑΕΦ 145-151 και ΛΦΙ 165-167 του π.π. μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα ΑΕΦ 145-159 και ΛΦΙ 165-176 του ν.π., που υποκαθιστούν τους παλαιούς κωδικούς, με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό αντικείμενο του κωδικού του ν.π. δεν συμπίπτει με γνωστικό αντικείμενο που είχαν παρακολουθήσει σε οποιονδήποτε διαφορετικό κωδικό του π.π.
ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν κάποιος έχει ήδη κατοχυρώσει μάθημα σε κάποιον από τους κωδικούς ΑΕΦ 145, 146, 147 και ΛΦΙ 165 του π.π. δεν μπορεί να επιλέξει τον ίδιο κωδικό του ν.π. με το αιτιολογικό ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο.
Οι φοιτητές/τριες του ΣΤ΄ εξαμήνου: μπορούν να επιλέξουν μόνον δύο από τα φροντιστηρι-ακά μαθήματα του Τομέα (ΑΕΦ 142, ΑΕΦ 144, ΛΦΙ 163, ΛΦΙ 164)· δεν μπορούν να επιλέξουν το ΑΕΦ 143.


AEΦ 141: APXAIA EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA (εξέταση ευθύ και αντίστροφο) (3 δ.μ., 6 ECTS)
Aντίστροφο
1. Χ. Τσαγγάλης
2. Α. Σακελλαρίδου
3. Τ. Καραδαγλή


AEΦ 142: ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Ὀδύσσεια: Προφορική ποίηση, πριν και μετά
Ι. Καζάζης
2. Ησίοδος, Θεογονία
Ε. Σιστάκου
3. Λυρική ποίηση
Ε. Τσιτσιμπάκου


AEΦ 143: APXAIA EΛΛHNIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορική) (3 δ.μ., 10 ECTS)
1. Πίνδαρος, Ὀλυμπιόνικος Α΄
Δ. Ιακώβ
Το μάθημα είναι επιλέξιμο μόνον από φοιτητές/τριες του Η' και μεγαλυτέρων εξαμήνων.


AEΦ 144: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Σέξτος Εμπειρικός, Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις
Π. Κυριάκου
2. Επιγραφική
Ι. Τζιφόπουλος
3. Ηρόδοτος
Χ. Τσαγγάλης


AEΦ 145: EIΣAΓΩΓIKA MAΘHMATA (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική λογοτεχνική κριτική
Σ. Αθανασιάδου
2. Εισαγωγή στο δράμα
Μ. Ανδρόνικου


AEΦ 147: ΡΗΤΟΡΙΚΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Περὶ τῆς Δημοσθένους λέξεως
Σ. Αθανασιάδου


AEΦ 150: ΠAΛAIOΓPAΦIA (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Eισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και την κωδικολογία
Α. Σακελλαρίδου


AEΦ 151: KPITIKH TΩN KEIMENΩN (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Eισαγωγή στην κριτική των κειμένων
Δ. Xρηστίδης


ΑΕΦ 155: ΤΡΑΓΩΔΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Ευριπίδης, Ἄλκηστις
Δ. Ιακώβ / Κ. Γακοπούλου


ΑΕΦ 157: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Αριστοτελική κοσμολογία
Θ. Κουρεμένος


ΑΕΦ 158: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Γαληνός: Επιλογές από τα φιλολογικά και φιλοσοφικά κείμενα
Α. Μαυρουδής


ΑΕΦ 160: ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Λουκιανός, Μένιππος ἢ Νεκυομαντεία
Δ. Χρηστίδης


ΛΦI 161: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Aντίστροφο - Eυθύ
Ε. Καρακάσης


ΛΦI 162: ΛATINIKH ΠOIHΣH I (εξέταση προφορικά) (3 δ.μ., 10 ECTS)
1. Kείμενα από την εξεταστέα ύλη
Θ. Παπαγγελής


ΛΦI 163: ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Vergilius, Aeneis 7-12
Ε. Κυριακίδης
2. Οράτιος, Κείμενα για την Ποίηση
Χ. Τσίτσιου
3. Aeneis media: από την Καρχηδόνα στο Λάτιο
B. Φυντίκογλου


ΛΦI 164: ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) (3 δ.μ., 7 ECTS)
1. Κείμενα μαγειρικής
Λ. Τρομάρας
2. Cicero, De natura deorum
Δ. Τσιτσικλή


ΛΦΙ 168: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
B. Φυντίκογλου


ΛΦΙ 175: ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Ovidius, Fasti
Ε. Κυριακίδης


ΛΦI 176: ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Petronius, Satyrica
Σ. ΦραγκουλίδηςTOMEAΣ M.N.E.Σ.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι εισαχθέντες/είσες πριν από το 2002-2003 θα επιλέξουν τα μαθήματα ειδίκευσης βάσει της αντιστοίχισης των μαθημάτων του ν.π. με εκείνα του π.π., όπως δηλώνεται σε κάθε κωδικό.


ΝΕΦ 240 [ν.π. και π.π.]: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙ-ΜΕΝΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)*
Η Φόνισσα του Α. Παπαδιαμάντη και Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα του Κ. Θεοτόκη
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη
* Διευκρινίσεις για τη συνολική ύλη του μαθήματος (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Κατάλογος υποχρεωτικών κειμένων) βλ. σ.33-34.


ΝΕΦ 241 (ν.π. και π.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ι (αρχές-1669) (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια
Κ. Πηδώνια
Εξέταση του θεατρικού έργου Πανώρια του Γ. Χορτάτση.


ΝΕΦ 245 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ V (1880-1914) (3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΝΕΦ 441 π.π.]
Γ. Μ. Βιζυηνός: διηγήματα και ποιήματα
Μ. Ιατρού
Εξετάζεται το πεζογραφικό έργο του Βιζυηνού με κύριο άξονα τις αφηγηματικές τεχνικές, τη θεματική και τις διακειμενικές αναφορές, και επιχειρείται η ένταξή του στο (ελληνικό και ευρωπαϊκό) λογοτεχνικό γίγνεσθαι της εποχής με παράλληλη ανάδειξη εκείνων των όψεων της γραφής του που διαλέγονται με τον μοντερνισμό. Στην ίδια συνάφεια εξετάζονται δείγματα του ποιητικού και επιστημονικού του έργου με στόχο τη διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων.


ΝΕΦ 246 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ VΙ (1914-1944) (3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΝΕΦ 442 π.π.]
Κων/νος Θεοτόκης (1872-1923) και Κων/νος Χατζόπουλος (1868-1920): Βίοι παράλληλοι. Συγκλίσεις και αποκλίσεις στο πεζογραφικό έργο τους
Κ. Λυκούργου
Περιγραφή της πορείας και της εξέλιξης της πνευματικής φυσιογνωμίας των δύο φίλων και ομοϊδεατών συγγραφέων. Συγκριτική εξέταση του πεζογραφικού έργου τους από τα πρώτα αφη-γήματα μέχρι τα έργα της ωριμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα νατουραλιστικά και ρεαλιστικά πεζά κείμενά τους.


ΝΕΦ 250 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙ (1669-1880) (3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΝΕΦ 244 π.π.]
Τα μεγάλα συνθέματα του Διονυσίου Σολωμού
Α. Τικτοπούλου
Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μεγάλες συνθέσεις που συλλαμβάνει και επεξεργάζεται ο Διον. Σολωμός, από τον Λάμπρο ως τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, με έμφαση στο Σύνθεμα του 1833-1834. Εξετάζεται η ποιητική σύλληψη και η πορεία της υλοποίησης σε σχέση με την εξέλιξη της ποιητικής του Σολωμού και στο πλαίσιο του ελληνικού και ευρωπαϊκού ρομαντι-σμού.


ΝΕΦ 251 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙΙ (1880-1930) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 443 π.π.]
Κωστής Παλαμάς
Λ. Αραμπατζίδου
Από Τα Τραγούδια της πατρίδος μου και Τα Μάτια της ψυχής μου, από την Ασάλευτη Ζωή ως το Δωδεκάλογο του Γύφτου και τη Φλογέρα του Βασιλιά μέχρι την Πολιτεία και μοναξιά ή τις Νύχτες του Φήμιου, το μάθημα μελετά την ποιητική δημιουργία του Παλαμά στην κύμανσή της από τους πιο προσωπικούς ως τους πιο επικούς τόνους και στις διαδρομές που διαγράφει ανά-μεσα στα κινήματα. Την πειραματική αυτού του διαλόγου με κινήματα, κείμενα και συγγραφείς παρακολουθεί η παράλληλη ανάγνωση της ποίησης με την «Ποιητική» και άλλα κείμενα από το κριτικό έργο του Παλαμά. Η μελέτη στοχεύει στο να εμπεδώσει παράλληλα με την ποιητική και τη δεύτερη έγκυρη ταυτότητα του Παλαμά ως κριτικού.


ΝΕΦ 252 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙV (1930-σήμερα) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 444 π.π.]
Γιώργος Σεφέρης
Μ. Ιατρού
Παρακολουθείται το έργο του ποιητή από τη Στροφή μέχρι τα Τρία κρυφά ποιήματα και ανα-λύονται αντιπροσωπευτικά κείμενά του με κύριους άξονες τα θεματικά νήματα που το διατρέ-χουν, τη μοντερνιστική τεχνική, τις διακειμενικές συνάφειες και τη σχέση τους με την ιστορική πραγματικότητα της εποχής. Στο πλαίσιο αυτό συνεξετάζονται και αποσπάσματα από το δοκιμι-ακό και ημερολογιακό έργο του Σεφέρη.


ΝΕΦ 254 (ν.π.): ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 446 π.π.]
Σατιρική ποίηση του 19ου αιώνα
Α. Τικτοπούλου
Το μάθημα θα προσεγγίσει μια επιλογή ποιητικών κειμένων και περιοδικών εντύπων του 19ου αιώνα προκειμένου να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της σατιρικής ποιητικής έκφρασης αυτής της περιόδου (π.χ. είδη, τεχνικές, θέματα, σχέση με παράδοση).


ΝΕΦ 257 (ν.π.): EIΔIKA ΘEMATA NEOEΛΛHNIKHΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι (ΣΕΜΙΝΑ-ΡΙΟ) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 248 π.π.]
Το νεοελληνικό σονέτο. Από τις αρχές ως τις μέρες μας: Κύπρος, Κρήτη, Επτάνησα, Αθηναϊκή Σχολή 1880, Γενιά του ’20 κ.ε.
Κ.-΄Α. Φραντζή
Το μάθημα δομείται σε δύο βασικές ενότητες = α. Ιστορική εισαγωγή και μελέτη της μορφο-λογίας του σονέτου. β. Ανθολογία του νεοελληνικού σονέτου και αναλυτική συζήτηση των ιστο-ρικών και μορφολογικών εκδοχών του.


ΝΕΦ 259 (ν.π.): EIΔIKA ΘEMATA NEOEΛΛHNIKHΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ (ΣΕΜΙ-ΝΑΡΙΟ) (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΝΕΦ 448 π.π.]
Ιστορία και Μυθοπλασία
Μ. Μικέ
Το ενδιαφέρον του μαθήματος εστιάζεται σε πεζογραφικά κείμενα που έχουν ως ιστορικό πλαίσιο τον Ελληνικό Εμφύλιο. Το διακύβευμα, η χειραγώγηση, οι πολιτικές της μνήμης και της λήθης, οι σχέσεις ανάμεσα στη συλλογική και την ατομική μνήμη, η διαχείριση του τραύματος και η λογοτεχνική επεξεργασία ιστορικών γεγονότων αποτελούν μερικούς από τους κεντρικούς άξονες του μαθήματος.


ΜΕΦ 232 (ν.π.): ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΜΕΦ 259 π.π.]
Β. Κατσαρός


ΜΕΦ 266 (ν.π.): ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS) [=ΜΕΦ 258 π.π.]
Μ. Αυγερινού-Τζιώγα


ΓΣΓ 284 (ν.π.): ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS) [= ΓΣΓ 283 π.π.]
Η ερμηνευτική παράδοση
Μ. Χρυσανθόπουλος
Tο αρχαίο ελληνικό ρήμα ἑρμηνεύειν (Ερμής), που σημαίνει «λέω», «εξηγώ» ή «μεταφρά-ζω», και το ουσιαστικό ἑρμηνεία, «εξήγηση» ή «αποσαφήνιση», χαρτογραφούν το σημασιολο-γικό πεδίο που θα αποκτούσε αργότερα η ερμηνευτική: απόπειρα να κατανοήσει κανείς το σκο-τεινό ή ξένο, η μετάφραση του ανοικείου σε μορφή κατανοητή. Η ερμηνευτική σχετίζεται με τη
διαμεσολάβηση της κατανόησης και, γι’ αυτό, η «τέχνη της ερμηνείας» είχε και έχει ως αντι-κείμενο τα ασαφή νοήματα. Συνδέθηκε με γενικότερα φιλοσοφικά ζητήματα, ιδίως στον χώρο της οντολογίας, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση ως βασικό προσανατολισμό της ύπαρξής μας εντός του κόσμου. Ζητήματα που θα εξεταστούν: Η ερμηνευτική του διαφωτισμού, η Ρομαντική ερμηνευτική, η ερμηνευτική του Schleiermacher, η οντολογική ερμηνευτική (Hans-Georg Gada-mer και η αποκατάσταση της «προκατάληψης»), η συμβολή του Freud και της ψυχαναλυτικής θεωρίας, ο Paul Ricoeur και η σχέση φαινομενολογίας και ερμηνευτικής, ο δομισμός, ο μεταδο-μισμός και ερμηνευτική.


ΓΣΓ 287 (ν.π.): ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Το κωμικό ως η ανάποδη όψη του τραγικού: Η δίκη (F. Kafka), Το κιβώτιο (Ά. Αλεξάνδρου)
Ε. Τσιριμώκου
Η συνύπαρξη του υψηλού, ηγεμονικού με το ευτελές και καθημερινό στοιχείο εντοπίζεται σε κάθε λογοτέχνημα άξιο του ονόματός του. Πίσω από τη σοβαρότητα (όχι τη σοβαροφάνεια) κρύβεται πάντοτε ο φιλοπαίγμων δαίμων του κειμένου, έτοιμος να αναιρέσει κάθε πάγιο και δεδομένο σχήμα. Τα σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα αποτυπώνουν αυτή την εσωτερική κινητικό-τητα, η οποία άλλωστε τα διαπορθμεύει από το παρελθόν (τους) στο μέλλον (τους).


ΓΣΓ 288 (ν.π.): ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Το φάσμα του Baudelaire στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική (1860-1930)
Ι. Ναούμ
Το μάθημα παρακολουθεί την παρουσία του Charles Baudelaire στα νεοελληνικά γράμματα από τον Αθηναϊκό Ρομαντισμό και εξής μέχρι την «μπωντλαιρομανία» της ποιητικής γενιάς του 1920. Εξετάζεται η μεταφραστική πρόσληψη κυρίως της ποιητικής συλλογής Les Fleurs du Mal (Τα Άνθη του Κακού, 1857) και των πεζόμορφων ποιημάτων του, Spleen de Paris. Petits Poèmes en Prose (Η μελαγχολία του Παρισιού. Μικρά ποιήματα σε πεζό, 1869), αλλά και οι αναφορές στον Γάλλο ποιητή και στο έργο του στο πλαίσιο του νεοελληνικού κριτικού λόγου αυτών των χρόνων. Η προσέγγιση συνδυάζει την εκ του σύνεγγυς ανάγνωση με την ένταξη ζητημάτων ποιη-τικής στο ιστορικογραμματολογικό πεδίο.TOMEAΣ ΓΛΩΣΣOΛOΓIAΣ

ΓΛΩ 345: ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 7 ECTS)
Σ. Τσοχατζίδης
Εισαγωγή σε τρεις βασικούς χώρους πραγματολογικής έρευνας (θεωρία δεικτικής αναφοράς, θεωρία προσλεκτικών πράξεων, θεωρία συνομιλιακών υπονοήσεων), με παράλληλη αναφορά σε παραδοσιακές και νεότερες απόψεις ως προς τις σχέσεις πραγματολογίας-σύνταξης και πραγμα-τολογίας-σημασιολογίας.
Συνιστώμενο βοήθημα: Yan Huang, Pragmatics, Oxford University Press, 2007.


ΓΛΩ 349: EIΣAΓΩΓH ΣTH ΔIAΛEKTOΛOΓIA (3 δ.μ., 6 ECTS)
M. Kουτίτα-Kαϊμάκη
Εξέταση των όρων γλώσσα και διάλεκτος: ορισμοί, σχέσεις, οριοθέτηση. Διαλεκτογεωγρα-φία: έρευνες, γλωσσικοί άτλαντες, ερμηνεία γλωσσικών χαρτών, γλωσσικοί νεοτερισμοί. Εφαρ-μογή γλωσσολογικών θεωριών στη μελέτη των διαλέκτων: δομική, γενετική. Aστική διαλε-κτολογία: κοινωνική διαφοροποίηση στη γλώσσα, γλωσσική μεταβλητή.


ΓΛΩ 355: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γ. Βελούδης
Μπορεί η τυποποίηση της σημασίας με βάση την έννοια ‘αλήθεια σε συνάρτηση με ένα κόσμο —όχι απαραίτητα τον πραγματικό’ να αναδείξει πλευρές της γλωσσικής σημασίας; Τα ίχνη μιας καταφατικής απάντησης, και μαζί τις ‘μαθηματικές’ πλευρές της γλώσσας, αναζητεί το μάθημα, κάνοντας «ζουμ» στον πρώτο όρο του γνωστού χαρακτηρισμού έλλογον ον για τον αν-θρωπο.


ΓΛΩ 359: ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ (3 δ.μ., 7 ECTS)
Μ. Καραλή


ΓΛΩ 361: ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη


ΓΛΩ 367: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (3δ.μ., 6 ECTS)
Χ. Τζιτζιλής


ΓΛΩ 373: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ /ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Δ. Παπαδοπούλου
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και συζήτηση των θεωρητικών προσεγγίσεων στην κατανόηση και παραγωγή λόγου (γλωσσική επεξεργασία). Θέματα που θα αναλυθούν είναι η «ψυχολογική βάση» γλωσσολογικών εννοιών, ο τρόπος επίλυσης λεξικών και δομικών αμφισημιών, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα σε φυσικούς και μη-φυσικούς ομιλητές κατά την κατανόηση και την παραγωγή λόγου. Έμφαση θα δοθεί στη μεθοδολογία και τα πειραματικά δεδομένα από την έρευνα στο χώρο της γλωσσικής επεξεργασίας.


ΓΛΩ 380: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μ. Καραλή
Εμφάνιση και ορισμός της γραφής. Τυπολογία συστημάτων γραφής. Σφηνοειδής (σουμερια-κή, ακκαδική, χεττιτική), ιερογλυφική (Αιγυπτίων), σημιτικά συστήματα. Συστήματα γραφής στον ελληνικό χώρο. Εξάπλωση αλφαβήτου στην Ευρώπη. Προφορικός και γραπτός λόγος. Γρα-φή και γνωστικές συνέπειες.


ΓΛΩ 388: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μ. Θεοδωροπούλου
Ορισμός του αντικειμένου και ιστορική αναδρομή. Μέθοδοι. Οι βιολογικές γνωσιακές και κοινωνικές βάσεις της ομιλίας. Παθολογία του λόγου. Παραγωγή και κατανόηση ομιλίας.


ΓΛΩ 390: ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ (3 δ.μ., 7 ECTS)
Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη
Σύντομη εισαγωγή στη συγκεκριμένη περίοδο της ελληνικής γλώσσας και προβλήματα που προκύπτουν κατά την έρευνά της. Εξέταση των σημαντικότερων από τις γλωσσικές αλλαγές που εμφανίζονται κατά την περίοδο αυτή.


ΓΛΩ 394: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (3 δ.μ., 6ECTS)
Δ. Κουτσογιάννης
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίες και Επικοινωνίας εκλαμβάνονται συνήθως ως τα μέσα που θα συνεισφέρουν είτε στην καλύτερη μελέτη της γλώσσας (π.χ. σώματα κειμένων) είτε στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία των γλωσσών (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό). Αυτή είναι η μία όψη του πράγματος, η οποία εξετάζεται και στο συγκεκριμένο μάθημα. Η άλλη όψη του πράγμα-τος, το γεγονός δηλαδή ότι οι υπολογιστές είναι πρωτίστως μέσα Τεχνολογικά Διαμεσολαβημέ-νης Επικοινωνίας, οι συνέπειες που αυτό έχει στην αναπαράσταση του νοήματος και στο περι-εχόμενο του γραμματισμού εξετάζεται πολύ πιο σπάνια. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά του ζητή-ματος που εξετάζεται στο μάθημα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να συνδεθεί ο νέος με τον παλιότερο κόσμο της επικοινωνίας (γραφή, έντυπο), να εντοπιστούν τα κοινά και οι ιδιαιτερότη-τες και να εκτιμηθούν οι συνέπειες για το περιεχόμενο της γλωσσικής εκπαίδευσης, σήμερα.


69
METAΠTYXIAKA MAΘHMATA


Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας

TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN
XEIMEPINO EΞAMHNO


AEΦ 510: ΕΠΟΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Οι πηγές της Ὀδύσσειας
Χ. Τσαγγάλης


ΑΕΦ 511: ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Χορική Λυρική Ποίηση
Ε. Τσιτσιμπάκου


ΛΦΙ 562: ΔΡΑΜΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Μεταθεατρικές αναγνώσεις στις κωμωδίες του Πλαύτου
Σ. Φραγκουλίδης


ΛΦΙ 570: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Σαλλούστιος και ρωμαϊκή ιστοριογραφία
Δ. Νικήτας


ΛΦΙ 582: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Το λατινικό επύλλιο
Λ. Τρομάρας


EAPINO EΞAMHNO

AEΦ 523: ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Το κάτοπτρον της ιστορίας: από τους Παραλλήλους Βίους στα Ἠθικά του Πλουτάρχου
Ε. Αλεξίου


AEΦ 530: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Νέοι σε κρίση στο δράμα του Σοφοκλή και του Ευριπίδη
Π. Κυριάκου


AEΦ 532: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Αρχαία ελληνική βιογραφία: Βίοι φιλοσόφων
Π. Κοτζιά


ΛΦΙ 563: ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Σάτιρα
Δ. Νικήτας


ΛΦΙ 582: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Ο μύθος στο έργο του Οβιδίου και του Βιργιλίου
Ε. Κυριακίδου


ΛΦΙ 583: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της κλασικής λατινικής ποίησης
Θ. ΠαπαγγελήςΔIΠΛΩMATIKH EPΓAΣIA (10 ECTS)
TOMEAΣ M.N.E.Σ.
XEIMEPINO EΞAMHNO


ΝΕΦ 600: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: NEOEΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Μ. Ιατρού, Α. Τικτοπούλου, Λ. Αραμπατζίδου
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε βασικούς τομείς έρευνας της Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ιστορία/ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μετρική, Εκδοτικά ζητήματα, Βιβλιο-λογία), σε θεωρητικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις του πεδίου, καθώς και στη μεθοδολογία της έρευνας (έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία) και της συγγραφής μιας επιστημονικής εργα-σίας.


ΝΕΦ 602: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Η ποιητική του νόστου
Μ. Μικέ
Σε πεζογραφικά κείμενα του 19ου και του 20ού αιώνα εξετάζεται το δίδυμο εξορίας-νόστου. Επειδή η εξορία συνήθως δεν είναι ένας ασφαλής τόπος αλλά ένα πεδίο έντασης, οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις των κειμένων εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε εκκινήσεις μνημονικών λειτουρ-γιών, σε φαντασιώσεις χώρου, χρόνου, ανθρώπων, γλώσσας. Ο νόστος μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις ανάμεσα στο τότε και το τώρα, σε οδυνηρές διπλοτυπίες και εγχαράξεις, σε συντρι-βή και σχάση των υποκειμένων.


ΝΕΦ 604: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Βιογραφία / Μοντέρνα και Μεταμοντέρνα
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη
Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν μυθιστορήματα με καλλιτέχνες και λογοτέχνες (υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα) ως ήρωες. Μετά την εισαγωγή, η οποία θα θέσει την ιστορία και τον θεω-ρητικό προβληματισμό σχετικά με το ανωτέρω είδος στην εποχή του μοντερνισμού και του μετα-μοντερνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα εξεταστούν χαρακτηριστικά ελληνικά δείγματα τέ-τοιων "βιογραφικών" μυθιστορημάτων, όπως τα ακόλουθα: Ο Αυτοτιμωρούμενος, Ο Τσέλιγκας, Άνθρωποι και υπεράνθρωποι, Γλαύκος Θρασάκης, Ελένη ή ο Κανένας, Ελληνική αϋπνία.


ΓΣΓ 641: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μ. Χρυσανθόπουλος
Mε αφετηρία τις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας εξετάζονται οι συγκρούσεις, οι συγκλί-σεις και οι μεταμορφώσεις τους με επίκεντρο το κείμενο και την ανάγνωση: 1. Η Ερμηνευτική, 2. Ο Μαρξισμός, 3. Η Ψυχανάλυση, 4. Ο Ρωσικός Φορμαλισμός, 5. Ο Στρουκτουραλισμός και η Σημειωτική, 6. Από το στρουκτουραλισμό στη μετά το στρουκτουραλισμό εποχή: Barthes, Foucault, Lacan, Derrida, 7. Η Αποδόμηση στις Η.Π.Α., 8. Η Θεωρία της Πρόσληψης και της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης.


ΓΣΓ 644: ΡΕΥΜΑΤΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Ρομαντισμός
Ι. Ναούμ
Θα εξεταστούν όψεις του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, γερμανικού, αγγλικού και γαλλικού, καθώς και η απήχησή τους στην λεγόμενη «Αθηναϊκή Ρομαντική Σχολή». Με επίκεντρο την πραγμάτευση των γραμματολογικών ορίων του Ρομαντισμού, μέσα από την ανάδειξη επιμέρους ζητημάτων πρόσληψης, και με άξονα το κρίσιμο για τη ρομαντική ποιητική ζήτημα της ειρω-νείας, θα προσεγγίσουμε είδη, τρόπους και θεματικά μοτίβα, όπου διαπλέκονται το τραγικό με το κωμικό ύφος τόσο σε προγραμματικά/θεωρητικά όσο και σε λογοτεχνικά κείμενα.ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΝΕΦ 611: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Τεχνική των εκδόσεων παλιότερων κειμένων (12ος-18ος αι.)
Γ. Κεχαγιόγλου
Αρχές και τάσεις της σύγχρονης εκδοτικής χειρόγραφων και έντυπων κειμένων της νεοελλη-νικής γραμματείας (από τις αρχές ώς τον 20ό αι.). Ενημέρωση στην ορολογία και τις μεθόδους έκδοσης, τις τάσεις και τα επιτεύγματα ή τις αποτυχίες. Συζήτηση συγκεκριμένων ασχολίαστων και σχολιασμένων εκδόσεων, μύηση στον καταρτισμό διπλωματικών-παλαιογραφικών, φιλολογι-κών και κριτικών εκδόσεων. Παρακολούθηση: υποχρέωση ανελλιπούς παρουσίας· συμμετοχή σε ενδιάμεσες προφορικές ή γραπτές παρουσιάσεις ή ασκήσεις (ανάγνωσης, καταρτισμού τμηματι-κών εκδόσεων κτλ.). Τελική εξέταση: γραπτή, με υποβολή εργασιών ώς το τέλος των εξετα-στικών περιόδων.


ΝΕΦ 618: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Διερεύνηση του φαντασιακού στην πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία
Σ. Σταυρακοπούλου
Θα διερευνηθεί το φαντασιακό στην παλαιότερη λογοτεχνία (αρχές-18ος αι.). Πρόκειται για ένα υλικό πλούσιο για τη «χαρτογράφηση» του αγνώστου. Ερωτικές/ιπποτικές μυθιστορίες, Κα-ταβάσεις, φανταστικά/μυητικά ταξίδια, αλληγορικές/συμβολικές διηγήσεις, μύθοι, παραβολές, πλασματικές αφηγήσεις, αγιολογικά κείμενα/συναξάρια, ονειρικές/οραματικές/αποκαλυπτικές διηγήσεις, προφητικές οπτασίες, σατιρικά/παρωδικά παιγνίδια, κ.ά. Στο σεμινάριο θα εξετασθούν ποιητικά και πεζά κείμενα, καθώς και κείμενα θεωρίας.


NEΦ 619: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Ζητήματα πολιτισμικής εικονολογίας: Η εικόνα του λογοτέχνη τον 19ο αιώνα
Φ. Αμπατζοπούλου


ΓΣΓ 645: ΡΕΥΜΑΤΑ /ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Ελληνικός Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός
Μ. Πεχλιβάνος
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει όψεις του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού δια-φωτισμού, να διερευνήσει τις συνθήκες που επέτρεψαν την ανάδυση αυτού του χειραφετητικού πολιτισμικού προγράμματος στην Ευρώπη και στην οθωμανική αυτοκρατορία του 18ου αιώνα, και να συζητήσει εκ νέου το κλασικό ερώτημα «τι είναι Διαφωτισμός;». Προτεινόμενη εισαγω-γική βιβλιογραφία:
Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 31983·
Παναγιώτης Κονδύλης, Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι φιλοσοφικές ιδέες, Αθήνα 1988·
Παναγιώτης Κονδύλης, Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Αθήνα 1993·
Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, Νέα Υόρκη 1967·
Peter Gay, Διαφωτισμός: Ο Βολταίρος συζητά με τον Λουκιανό και τον Έρασμο, Θεσσαλονίκη 2001.


ΓΣΓ 653: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
Ο λόγος (discours) της μελαγχολίας
Ε. ΤσιριμώκουΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

XEIMEPINO EΞAMHNO
Ειδίκευση Θεωρητικής Γλωσσολογίας


ΓΛΩ 813: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Ζητήματα νεοελληνικής μορφολογίας
Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη


ΓΛΩ 817: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γλωσσική διεπίδραση και φύλο
Θ. Παυλίδου
Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει την κατασκευή και αναπαράσταση της κοινωνι-κής κατηγορίας του φύλου μέσω της γλώσσας. Εξετάζονται διάφορες γλωσσολογικές προσεγγί-σεις και οι διαφορετικές καταβολές τους, με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας συνεκτικής θεω-ρίας για τη σχέση γλώσσας και φύλου.
Ειδίκευση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας


ΓΛΩ 820: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γλωσσολογία και γλωσσική εκπαίδευση
Δ. Κουτσογιάννης
Ο χώρος της εκπαίδευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα προνομιακό πεδίο για τη γλωσ-σολογία από τη στιγμή που η μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω της γλώσσας. Δεν είναι τυχαίο ότι η γλωσσολογικής αφετηρίας έρευνα που σχετίζεται με την εκπαί-δευση, αλλά και τη γλωσσική εκπαίδευση, είναι πολύ πλούσια. Η έρευνα ωστόσο αυτή είναι εξαι-ρετικά αποσπασματική, εστιάζει πρωτίστως στην καταγραφή του ισχύοντος και δεν παρέχει ένα συγκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο για δυναμική ανάγνωση του μαθήματος της γλωσσικής διδα-σκαλίας, της μαθησιακής διαδικασίας, ευρύτερα, και του σχολείου ως ιστορικού θεσμού στο σύνολό του. Γύρω από την κάλυψη αυτού του κενού επιχειρεί να κινηθεί το παρόν μάθημα με την αξιοποίηση θεωριών που προέρχονται (κυρίως) από το χώρο της κοινωνικής σημειωτικής (Halliday, Fairclough, Kress, van Leeuwen).


ΓΛΩ 821: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα
Δ. Παπαδοπούλου
Στόχος του μαθήματος είναι αφενός η παρουσίαση των κύριων θεωρητικών μοντέλων που αναλύουν και ερμηνεύουν την κατάκτηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας και αφετέρου η περιγρα-φή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Θα συζη-τηθεί η έννοια της διαγλώσσας και θα εξεταστεί ο ρόλος της μητρικής γλώσσας, της ηλικίας, της Καθολικής Γραμματικής και των γλωσσικών εισερχομένων (input) στην κατάκτηση μιας δεύτε-ρης/ξένης,
Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας


ΓΛΩ 832: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Ελληνικές επιδράσεις στη βουλγαρική και την αλβανική: Συγκριτική εξέταση
Δ. Κυριαζής
Εξετάζονται συγκριτικά οι ελληνικές επιδράσεις και ανιχνεύονται οι παράγοντες που οδήγη-σαν σε παρόμοιες ή διαφορετικές εξελίξεις στις υπό μελέτη γλώσσες.


ΓΛΩ 834: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3
δ.μ., 6 ECTS)
Θέματα ετυμολογίας στην ελληνική γλώσσα
Γ. Παπαναστασίου


ΕΑΡΙΝΟ EΞAMHNO

Ειδίκευση Θεωρητικής Γλωσσολογίας

ΓΛΩ 811: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 .μ.,6 ECTS)
Η γραμματικοποίηση της διαπραγμάτευσης
Γ. Βελούδης
Η διαπραγμάτευση (σε αντίθεση με την πραγμάτευση) της πραγματικότητας είναι το θέμα του μαθήματος, με ερώτημα αιχμής το πώς η νέα ελληνική γλώσσα τη γραμματικοποιεί. Η επιχει-ρούμενη απάντηση συνδυάζει τη συγχρονική με τη διαχρονική διάσταση και επικεντρώνεται σε μια σειρά θέματα που με την πρώτη ματιά μοιάζουν άσχετα μεταξύ τους.


ΓΛΩ 814: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Μορφοφωνολογία: Θέματα κατάκτησης της πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας
Α. Ρεβυθιάδου
Θέματα κατάκτησης πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας: Σε αυτό το μάθημα εξετάζονται διάφορα φαινόμενα αλληλεπίδρασης μορφολογίας-φωνολογίας. Ειδικότερα, φαινόμενα προσωδι-ακής μορφολογίας (π.χ. clippings, truncations, κ.ά.) αλλά και φωνολογικοί κανόνες (π.χ. τονι-σμός, sandhi, κ.ά.) που δείχνουν ευαισθησία στη μορφολογική δομή των λέξεων εξετάζονται υπό το πρίσμα διαφόρων μοντέλων διεπίπεδης αλληλεπίδρασης αλλά και σύγχρονων γλωσσολογικών θεωρίων (π.χ. Optimality Theory). Έμφαση επίσης θα δοθεί στην κατάκτηση των υπό εξέταση μορφοφωνολογικών φαινομένων από τους φυσικούς ομιλητές τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύ-τερη/ξένη γλώσσα. Τα δεδομένα αντλούνται κυρίως από την ελληνική αλλά εξετάζονται συγκρι-τικά και με άλλες γλώσσες. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ειδικές θεματικές ενότητες και να εργαστούν συστηματικά στην εξέταση και ανάλυση προβλημάτων αλληλεπίδρα-σης που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους.
Ειδίκευση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας


ΓΛΩ 827: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις
Δ. Κουτσογιάννης
Επιχειρείται μια συστηματική ανασκόπηση των θεωριών που έχουν διατυπωθεί διεθνώς για τη διδασκαλία των γλωσσών, κυρίως κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια. Παρουσιάζονται μεταξύ άλλων: η παραδοσιακή οπτική, τα ρεύματα της επικοινωνιακής οπτικής, η διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη, η κριτική προσέγγιση και οι πολυγραμματισμοί. Τα ρεύματα αυτά διαβάζονται με βάση τους εξής άξονες: τον ιστορικό (σημαντικές παγκόσμιες και τοπικές αλλαγές που επι-φέρουν αντίστοιχες αλλαγές στη θεωρητική αναζήτηση), τον γλωσσολογικό (θεωρίες που έχουν επηρεάσει τις εκάστοτε γλωσσοδιδακτικές αναζητήσεις). Με αφετηρία τη θεωρητική συζήτηση, επιχειρείται μια κριτική ανάγνωση των αντιλήψεων που εκφράζονται στην Ελλάδα και διεθνώς τα τελευταία χρόνια μέσω της ανάλυσης Προγραμμάτων Σπουδών από διάφορες χώρες.
Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας


ΓΛΩ 836: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Η ρηματική περίφραση στις βαλκανικές γλώσσες
Χ. Τζιτζιλής


ΓΛΩ 837: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (3 δ.μ., 6 ECTS)
Χετιτική και φρυγική
Γ. Γιαννάκης (εάν δεν διοριστεί εγκαίρως το μάθημα θα διδαχθεί από τον Χ. Τζιτζιλή)
Β. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διατμηματικών Προγραμμάτων,
στα οποία μετέχει το Τμήμα Φιλολογίας


«ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Α΄ EΞAMHNO – εξ αποστάσεως
ΕΛΠ 1-501: Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, Ι (3 δ.μ., 6 ECTS)
ΕΛΠ 1-510: Θεωρία λογοτεχνίας και ανάλυση κειμένων (3 δ.μ., 6 ECTS)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – εντατικό
1ο διατμηματικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 δ.μ., 6 ECTS)
2ο διατμηματικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 δ.μ., 6 ECTS)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – εξ αποστάσεως
ΕΛΠ 1- 502: Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ΙΙ (3 δ.μ., 6 ECTS)
ΕΛΠ 1-512: Θεωρία και ανάλυση πολιτισμού (3 δ.μ., 6 ECTS)
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – εντατικό
3ο διατμηματικό σεμινάριο ειδίκευσης (3 δ.μ., 6 ECTS)
Σεμινάριο πολιτισμικών σπουδών (3 δ.μ., 6 ECTS)
Διπλωματική εργασία (6 δ.μ., 12 ECTS)

2 σχόλια:

  1. καλησπέρα συνάδελφοι, αντιμετωπίζω πρόβλημα με την δήλωση μου είμαι πεμπτο έτος και δεν γίνεται δεκτή η δήλωση μου για τα δύο πτυχιακά (αρχαία και λατινικά). γνωρίζει κάποιος τον λόγο;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ρώτα στη γραμματεία και στο ΚΛΔ (κεντρική βιβλιοθήκη )

    ΑπάντησηΔιαγραφή